portal/mures/tirgumures/psonline.nsfE953E822539946F4C2258AFE006DAB31CBB684E18FFA8B1BC2258411001FB41C Bună ziua! Sunteți programat în data de Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected, ora: ed:ed. la . Pentru a anula rezervarea dvs., accesați următorul link: http://www.ghiseulonline.ro/portal/mures/tirgumures/psonline.nsf/anulare?OpenForm&Programare=SITPF si folositi urmatorul cod: E953E822539946F4C2258AFE006DAB31 Pentru a evita prelungirea termenului de soluționare a cererii, vă rugăm să aveți formularele tipizate completate în totalitate și semnate, și să aveți documentele justificative anexate. Vă mulțumim!

REGULAMENT

privind depunerea declarațiilor fiscale pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale, a cererilor pentru emiterea certificatelor de atestare fiscală și a altor cereri în domeniul taxelor și impozitelor locale PENTRU PERSOANE FIZICE

SZABÁLYZAT (magyarul)

 

Art.1 Programarea la ghișeul online în vederea depunerii declarațiilor fiscale pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale, a cererilor pentru emiterea certificatelor de atestare fiscală și a altor cereri în domeniul taxelor și impozitelor locale se face pe pagina de internet a Municipiului Târgu Mureș - https://www.tirgumures.ro de către persoana interesată. Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

Art.2. Programarea este gratuită și netransmisibilă, iar înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deține toate actele necesare demersurilor.

Art.3. Durata unui interval de depunere a cererii este de 20 minute pentru fiecare persoană programată. Excepție face vânzarea-cumpărarea mijloacelor de transport, situație în care rezervarea se face de către o persoană, dar la ghișeu se pot prezenta toate părțile implicate.

Art.4. Neconcordanța dintre datele înscrise în formularul de programare (nume, prenume, CNP) și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea cererii duce la anularea programării. Neprezentarea la data și ora programată, neconformitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor necesare duc la anularea programării.

Art. 5. Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul.

Art.6. Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Art.7. După realizarea programării va fi verificată căsuța de e-mail. La adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare se va trimite de sistem o confirmare cu data și ora programării.

Art.8. Programul de lucru cu publicul se desfășoară în zilele lucrătoare de luni-vineri, conform intervalului orar: Luni 08:00 – 12:00 și 12:30 – 14:30, Marți 08:00 – 12:00 și 12:30 – 16:00, Miercuri 08:00 – 12:00 și 12:30 – 14:30, Joi 08:00 – 12:00 și 12:30 – 16:00, Vineri 08:00 – 12:00 și 12:30 – 14:00.

Art.9. Declarațiile fiscale și cererile se depun personal sau pe bază de împuternicire. Înainte de depunerea cererii pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în regim de urgență, se va achita taxa de urgență, la casieria instituției (ghișeele, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 sau nr. 6). Este obligatoriu ca persoana care depune cererea să prezinte toate documentele necesare demersului efectuat, conform listei de documente afișate. Declarațiile fiscale, cererile și împuternicirile se prezintă și se depun în original, iar documentele justificative anexate se prezintă în original și copie certificată pentru conformitate cu originalul.

DOCUMENTE NECESARE:

1. Declarare înstrăinare mijloc de transport

2. Declarare mijloc de transport în vederea stabilirii impozitului asupra mijlocului de transport:

3. Solicitare certificat de atestare fiscală:

4. Declarare clădire și/sau teren în vederea stabilirii impozitului/taxei:

5. Depunere acte de înstrăinare clădire și/sau teren:

6. Solicitare acordare scutire de la plata impozitelor și taxelor locale:

Art.10. Termenul de operare/soluționare a declarațiilor fiscale și a cererilor este de 45 de zile de la data înregistrării. Excepție fac eliberarea certificatelor de atestare fiscală care se eliberează în două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau pe loc, dacă acesta se solicită în regim de urgență, precum și aplicarea ștampilei și semnăturii pe fișa de înmatriculare a mijloacelor de transport, care se efectuează pe loc. Funcționarul care primește declarația fiscală sau cererea formulată de contribuabil, înmânează solicitantului o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare și data înregistrării, precum și data prezentării, dacă declarația fiscală/cererea nu se operează/soluționează pe loc.

Art. 11. Procedura de rezervare:

Notă: Zilele care apar indisponibile pot fi zile nelucrătoare sau pot fi zile înregistrate la maximum de rezervări.

Notă: Nu se poate face o nouă planificare pentru aceleași date înainte de expirarea planificării anterioare.

Impozite si Taxe Locale/portal/mures/tirgumures/psonline.nsf/Programare?OpenForm&TipProgramare=SITPF0rp@[http://www.ghiseulonline.ro/portal/mures/tirgumures/psonline.nsf/] cs Administrator/dominoweb

REGULAMENT

privind depunerea declarațiilor fiscale pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale, a cererilor pentru emiterea certificatelor de atestare fiscală și a altor cereri în domeniul taxelor și impozitelor locale PENTRU PERSOANE FIZICE

SZABÁLYZAT (magyarul)

 

Art.1 Programarea la ghișeul online în vederea depunerii declarațiilor fiscale pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale, a cererilor pentru emiterea certificatelor de atestare fiscală și a altor cereri în domeniul taxelor și impozitelor locale se face pe pagina de internet a Municipiului Târgu Mureș - https://www.tirgumures.ro de către persoana interesată. Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

Art.2. Programarea este gratuită și netransmisibilă, iar înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deține toate actele necesare demersurilor.

Art.3. Durata unui interval de depunere a cererii este de 20 minute pentru fiecare persoană programată. Excepție face vânzarea-cumpărarea mijloacelor de transport, situație în care rezervarea se face de către o persoană, dar la ghișeu se pot prezenta toate părțile implicate.

Art.4. Neconcordanța dintre datele înscrise în formularul de programare (nume, prenume, CNP) și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea cererii duce la anularea programării. Neprezentarea la data și ora programată, neconformitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor necesare duc la anularea programării.

Art. 5. Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul.

Art.6. Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Art.7. După realizarea programării va fi verificată căsuța de e-mail. La adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare se va trimite de sistem o confirmare cu data și ora programării.

Art.8. Programul de lucru cu publicul se desfășoară în zilele lucrătoare de luni-vineri, conform intervalului orar: Luni 08:00 – 12:00 și 12:30 – 14:30, Marți 08:00 – 12:00 și 12:30 – 16:00, Miercuri 08:00 – 12:00 și 12:30 – 14:30, Joi 08:00 – 12:00 și 12:30 – 16:00, Vineri 08:00 – 12:00 și 12:30 – 14:00.

Art.9. Declarațiile fiscale și cererile se depun personal sau pe bază de împuternicire. Înainte de depunerea cererii pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în regim de urgență, se va achita taxa de urgență, la casieria instituției (ghișeele, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 sau nr. 6). Este obligatoriu ca persoana care depune cererea să prezinte toate documentele necesare demersului efectuat, conform listei de documente afișate. Declarațiile fiscale, cererile și împuternicirile se prezintă și se depun în original, iar documentele justificative anexate se prezintă în original și copie certificată pentru conformitate cu originalul.

DOCUMENTE NECESARE:

1. Declarare înstrăinare mijloc de transport

 • - Declarație pentru scoatere din evidență a mijloacelor de transport – formularul ITL 016 PDF - DOC, completate în totalitate și semnate – în original - 2 exemplare;
 • - Act de înstrăinare mijloc de transport – 1 exemplar original și 4 copii certificate pentru conformitate cu originalul;
 • - Fișa de înmatriculare (pe care organul fiscal aplică viza pentru înstrăinare)
 • - actul de identitate al contribuabilului;

2. Declarare mijloc de transport în vederea stabilirii impozitului asupra mijlocului de transport:

 • - Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport – formularul ITL 005 PDF - DOC, completate în totalitate și semnate – în original - 2 exemplare;
 • - Act de dobândire - original și copie certificată de contribuabil pentru conformitate cu originalul;
 • - Certificat de atestare fiscală emis de către organul fiscal local de la domiciliul persoanei care înstrăinează mijlocul de transport (numai dacă casetele A și B din actul de dobândire nu au fost completate de organul fiscal de la domiciliul persoanei care înstrăinează)
 • - actul de identitate al contribuabilului;

3. Solicitare certificat de atestare fiscală:

 • - Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - formularul ITL 010 PDF - DOC – completat și semnat;
 • - Document de plată cu care a fost achitată taxa de urgență în valoare de 17 lei (chitanță, ordin de plată sau mandat poștal); taxa de urgență se poate achita la oricare din ghișeele disponibile ale Serviciului Impozite și Taxe Persoane Fizice (ghișeul nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 sau nr. 6)
 • - actul de identitate al contribuabilului;

4. Declarare clădire și/sau teren în vederea stabilirii impozitului/taxei:

 • - Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădire - formularul ITL 001 PDF – completat și semnat; și/sau Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - formularul ITL 003 PDF – completat și semnat;
 • - actul de dobândire al imobilului sau actul prin care se obține dreptul de concesiune, administrare sau folosință al imobilului - original și copie certificată de contribuabil pentru conformitate cu originalul (În cazul clădirilor nou-construite: autorizație de construire cu toate anexele, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și declarația cu valoarea reală a lucrărilor – toate în original și copie certificată de contribuabil pentru conformitate cu originalul);
 • - extras de carte funciară - original și copie certificată de contribuabil pentru conformitate cu originalul;
 • - actul de identitate al contribuabilului;

5. Depunere acte de înstrăinare clădire și/sau teren:

 • - actul de înstrăinare al imobilului sau actul din care rezultă pierderea dreptului de concesiune, administrare sau de folosință al imobilului - original și copie certificată de contribuabil pentru conformitate cu originalul;
 • - actul de identitate al contribuabilului;

6. Solicitare acordare scutire de la plata impozitelor și taxelor locale:

 • - Cerere de acordare scutire – 2 exemplare;
 • - Documente justificative din care rezultă situația contribuabilului și/sau a bunului impozabil, și pe care se bazează cererea de scutire – original și copie certificată de contribuabil pentru conformitate cu originalul;

Art.10. Termenul de operare/soluționare a declarațiilor fiscale și a cererilor este de 45 de zile de la data înregistrării. Excepție fac eliberarea certificatelor de atestare fiscală care se eliberează în două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau pe loc, dacă acesta se solicită în regim de urgență, precum și aplicarea ștampilei și semnăturii pe fișa de înmatriculare a mijloacelor de transport, care se efectuează pe loc. Funcționarul care primește declarația fiscală sau cererea formulată de contribuabil, înmânează solicitantului o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare și data înregistrării, precum și data prezentării, dacă declarația fiscală/cererea nu se operează/soluționează pe loc.

Art. 11. Procedura de rezervare:

 • - se selectează luna dorită
 • - se selectează ziua dorită
 • - se selectează intervalul de timp disponibil pentru rezervare (culoarea verde)
 • - se introduc datele corecte de identificare ale persoanei care se programează la ghișeul Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice
 • - se răspunde corect la întrebarea de validare ”Nu sunt robot”
 • - în cazul confirmării programării, vă veți prezenta la data și ora menționate în rezervare, având la dumneavoastră toate documentele necesare
 • - în cazul unei erori sau indisponibilități de rezervare, se reia procedura de la punctul 1.

Notă: Zilele care apar indisponibile pot fi zile nelucrătoare sau pot fi zile înregistrate la maximum de rezervări.

Notă: Nu se poate face o nouă planificare pentru aceleași date înainte de expirarea planificării anterioare.

Impozite si Taxe Locale